Politikalarımız

 • Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemeyi, mümkünse geri kazanmayı
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ve israfının önlenmesi
 • Hava ve su kirliliği oluşturmamak için gerekli önlemleri almak
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmayı
 • Kazalar sonucu oluşabilecek olası zararları engellemek için Acil Durum Müdahale Eylem Planı bulundurmayı
 • Çalışanlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek bilinçlenmelerini sağlamak
 • Çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak çevresel performansı takip etmeyi
 • Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini taahhüt eder.

1- Giriş

Alpin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle "Alpin Kimya" olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin korunması ve müşterilimizin / misafirlerimizin / ziyaretçilerimizin gizliliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlenmekte olup gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasına özen göstermekteyiz. Bu sebeple iş bu "Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” ("Bildirim") vasıtasıyla kişisel verileri işleme süreçlerimiz ve veri sahibinin KVKK kapsamındaki hakları konusunda gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız. Kişisel verilerin Alpin Kimya tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiler bu bildirimde yer almaktadır.

2- Kişisel Verilerinin Toplanmasının Yasal Dayanağı

İş bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereği yapılmaktadır. Alpin Kimya ve iştirakleri, müşteri / misafir / ziyaretçi / tedarikçi bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Alpin Kimya ve çalışanları, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında kullanmayı taahhüt etmektedirler.

3- İşlenen Kişisel Veriler

Alpin Kimya, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileri işlemektedir. Alpin Kimya tedarikçisi / müşterisi / misafiri / ziyaretçisi olan veri sahipleri hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istenmektedir;

 • Kimlik Bilgileri ( İsim, Soy isim , Kimlik numarası, Hesap ve Üyelik Bilgileri gibi)
 • İletişim Bilgileri (Adres, Telefon numarası, Eposta adresi, İP adresi, )
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
 • Belirli durumlarda Finans Bilgileri
 • Mesleki Deneyim Bilgileri

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte "Kişisel Veri" olarak anılacaktır.)

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Zamanı ve Yöntemi

Alpin Kimya, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tedarikçi / müşteri / misafir / ziyaretçi bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KVKK uyarınca Alpin Kimya tarafından tedarikçilerimizin / müşterilimizin / misafirlerimizin / ziyaretçilerimizin verileri Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel veriler, aşağıdaki sayılan durumlarda toplanabilir:

 • Ürün ve hizmet hakkında bilgi vermek için;  kimlik ve iletişim bilgileri
 • İş başvurusu ya da firma ziyareti için gelen kişilerin güvenlik amaçlı;  kimlik ve iletişim bilgileri
 • İşletmeyi ziyaretinde bulunan kişilerin yasal şartlar doğrultusunda güvenliliklerinin sağlanması için; fiziksel mekan güvenliği bilgileri
 • Bir soru veya talep için bizimle iletişime geçme
 • Hizmetlerimizi kullanma
 • Sosyal Medya Sayfalarımızdan birini "Beğenme", "Takip Etme" veya sayfalarımızla başka bir şekilde bağlantı kurma ya da sayfalarımızda bir şey yayınlama

5- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Alpin Kimya, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

6- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tedarikçilerimize / Müşterilerimize / misafirlerimize / ziyaretçilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, Veri analizi, denetim, iç ve dış kalite teminatı sağlamak, yeni ürünler geliştirmek, Hizmetlerimizi geliştirmek, iyileştirmek veya değiştirmek, Ürünlerimizin kullanımını ve kalitesini denetlemek, Kullanım Şartlarımıza uygunluğu sağlamaya yardımcı olmak, Hizmetlerimizi korumaya yardımcı olmak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve genişletmek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Alpin Kimya adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Alpin Kimya ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak firmamız topladığı bazı bilgileri, söz konusu kişi/kişilerin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve kesinlikle satmamaktadır.

Alpin Kimya, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Acil durum Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satın alım Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri  Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi-Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Diğer İç-Dış Güvenliğin Yürütülmesi

7- Kişisel Verilerin Paylaşımı / Aktarımı

Tedarikçilerimize / Müşterilerimize / misafirlerimize / ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tedarikçilerin / müşterilerin / misafirlerin / ziyaretçilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin / misafirimizin / ziyaretçimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek, verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek, Haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi ya da Bağlı Kuruluşlarımızın, sizin veya diğer üçüncü tarafların haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mülkiyetini korumak için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Alpin Kimya sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz açık rızanız olması kaydıyla Alpin Kimya ile doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimize faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, tedarikçilerimizin / müşterilerimizin / misafirlerimizin / ziyaretçilerimizin ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

8- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre (en az 10 Yıl)  sonuna kadar saklanacaktır.

Bu sürelerin dolması halinde kişisel verileriniz re'sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre içerisinde kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına Alpin Kimya’e bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

9- Kişisel Verilerin Korunma Yöntemleri

Alpin Kimya ile paylaşılan kişisel veriler, Alpin Kimya gözetimi ve kontrolü altındadır. Alpin Kimya, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

10- İnternet Sitesi Çerezlerinin (Cookies) Kullanımı

Kişisel veri korumaya ilişkin endişelerinize saygı duyar ve sizinle olan ilişkimize değer verir. Bu Gizlilik, Çerez ve Veri Koruma Politikası (“Politika”) sadece, gerek bilgisayar, mobil aygıt, teknoloji gerek başka aygıtlar (toplu olarak “Aygıt”) üzerinden erişilen Alpin Kimya A.Ş. web siteleri, web sayfaları, interaktif özellikler, uygulamalar, widget’lar, bloglar ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Twitter, Facebook veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri (toplu olarak “Siteler”) aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.

Bu Politika, Siteler aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaşılabileceğini tanımlar. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama iletişimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu Sitelerdeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de tanımlar. Bu Siteleri kullanarak bu Politika’nın hükümlerini anlayıp kabul ettiğinizi onayladığınız için lütfen Politika’yı dikkatle okuyun. Ayrıca lütfen Siteleri kullanımınızı ve Sitelere gönderdiğiniz içerikleri yöneten Kullanım ve Koşullarımızı inceleyin.

I. Çerezler

Birçok şirket gibi Alpin Kimya A.Ş. de performansı artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Sitelerde “çerezler” ve benzeri araçlar kullanır.

Çerezler nedir?

Çerez, Aygıtınıza yerleştirilen küçük metin dosyasıdır. Çerezler web trafiğini analiz etmeye ve web uygulamalarının size birey olarak yanıt vermesine yardımcı olur. Web uygulaması tercihlerinizle ilgili bilgi toplayıp hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğendiklerinize ve beğenmediklerinize göre uyarlayabilir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilir; örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklarsanız çerez kullanıcı adınızı kaydedebilir. Çoğu çerez kimliğinizin tespit edilmesini sağlayan kişisel veriler toplamaz, bunun yerine kullanıcıların Sitelerimize nasıl geldiği, Sitelerimizi nasıl kullandığı veya kullanıcının genel konumu gibi daha genel bilgiler toplar

Çerezleri ne için kullanırız?

Alpin Kimya A.Ş. güvenlik nedeniyle ve Siteleri daha önce ziyaret edip etmediğinizi söylemek, yeni ziyaretçiyseniz dil tercihlerinizi hatırlamak veya sitede gezintiyi başka şekilde kolaylaştırmak ve Sitelerimizi ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek için Aygıtınıza çerez veya benzer dosyalar yükleyebilir. Çerezler tarayıcı türü, Sitelerimizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler toplamamızı sağlar. Ayrıca hangi reklamlarımızın veya tekliflerimizin size daha cazip gelebileceğini seçmemize ve Sitelerimizi ziyaret ederken bunları görüntülememize olanak tanır. Çerezler belirli bir Site’yi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi iyileştirebilir. Genel anlamda çerezler hangi sayfaları faydalı bulacağınızı ve hangilerini bulmayacağınızı takip etmemizi sağlayarak size daha iyi bir Site sunmamızda yardımcı olur. Çerezler, Aygıtınıza ve sizin bizimle paylaşmak istediğiniz veriler dışındaki bilgilere hiçbir şekilde erişmemize izin vermez.

Ne tür çerezler kullanırız?

Genellikle Sitelerde kullanılan çerezler şu kategorilere ayrılabilir:

Oturum Çerezleri

Bu çerezler Siteyi her ziyaret ettiğiniz 'oturumda' kullanılır ve Site’den çıktıktan veya ondan çok kısa bir süre sonra süresi dolar. Aygıtınızda kalıcı olarak kaydedilmezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım ederler. Bu çerezler silinebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz, ancak bu, Sitelerin performansını düşürür ve kullanıcı deneyiminizi kısıtlar. Bu çerezler ayrıca Site’ye erişim ve Site’den ayrılma zamanınızı kaydeden zaman damgaları kullanır.

Takip Çerezleri

Bu çerezler Sitelerimizin sürekli ziyaretçilerini tanımamızı sağlar. Bir takip çerezi isimsiz, rastgele oluşturulmuş bir kimlik tanımlayıcıyı eşleştirerek Sitelerimizin kullanıcısının nereden geldiğini, ne tür arama motoru kullanabileceğini, hangi bağlantıya tıkladığını, hangi anahtar kelimeyi kullandığını ve Site’ye eriştiğinde dünyanın neresinde olduğunun kaydını tutar. Bu verileri takip ederek Sitelerimizde iyileştirme yapabiliriz.

Kalıcı Çerezler

Bu çerez türü sabit bir süre (bazen birkaç saat, bazen birkaç yıl veya daha fazla) Aygıtınıza kaydedilir ve tarayıcı kapandığında silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Örneğin bu çerez türü tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, bu sayede Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanırlar.

Performans Çerezleri ve Analitik Çerezler

Performans çerezleri Sitelerin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve performanslarını izlemek için kullanılırlar, bu sayede Siteleri kullanım deneyiminizi iyileştirmemizi sağlarlar. Bu çerezler Sitelerin içeriğini Site kullanıcılarının en çok ilginç bulduğu içerikleri yansıtacak şekilde uyarlamamıza ve Siteler ile ilgili teknik sorunların ne zaman meydana geldiğini tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu verileri Sitelerin nasıl kullanıldığını, en yaygın sorunların ne olduğunu ve Siteleri nasıl iyileştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olacak raporlar oluşturmak için de kullanabiliriz.

Çerezler engellenebilir mi?

Çerezleri kabul veya reddedebilirsiniz. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcınızın ayarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız web tarayıcınızın yönlendirmelerini takip edebilirsiniz.

11- Kullanılan Çerezler ve Kullanım Amaçları

11.1 - Zorunlu Çerezler

Çerez İsmi Çerez Tanımı Şirket Saklanma Süresi

ASPSESSIONIDCWCTRDDR Sitemizi ziyaretiniz sırasında oturumunuz sürece aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamaya yaramaktadır. Alpin Kimya Oturum Süresi Boyunca

EU_COOKIE_LAW_CONSENT Sitemizi ilk defa ziyaret eden kullanıcılara çerezlerini kullandığımızı bildiren bilgi metninin gösterip gösterilmediğini tutmaktadır. Alpin Kimya 27 Gün

11.2 - Performans Çerezleri

Çerez İsmi Çerez Tanımı Şirket Saklanma Süresi

_gid Google Analytics’in sitemizi ziyaret eden misafirleri birbirinden ayırabilmesi için kullanılır.. Google 24 Saat

_ga Google Analytics’in sitemizi ziyaret eden misafirleri birbirinden ayırabilmesi için kullanılır. Google 2 Yıl

_gat Google 'ın sonraki sayfa yüklemeleri için yeni istek göndermeden önce kontrol sağlar. Google 1 Dakika

_fbp Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Facebook 3 Ay

_ga Google tarafından oturum durumunu sürdürmek için kullanılır. Google 2 Yıl

12- Veri Sahibinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için Alpin Kimya’nın veri güvenliği adına sorumlu yetkili birimiyle (Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi info@alpinkimya.com.tr) iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; info@alpinkimya.com.tr adresine e-posta göndererek, noter kanalıyla veya ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle info@alpinkimya.com.tr adresine göndererek başvurabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ricamızdır.

13- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu bildirimde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçtiğinde tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Alpin Kimya ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında;  işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

13- Alpin Kimya Ticari Bilgileri

Unvanı Alpin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MERSİS Numarası:

Adresi Yeni Yalova Yolu 13. km Ovaakça Osmangazi /BURSA

Telefon 0224 267 04 90

Faks 0224 267 04 93

e-mail info@alpinkimya.com.tr

Alpin Kimya iş bu bildirim metninde yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni bildirim metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Alpin kimya A.ş. olarak ana hedefimiz müşteri talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamaktır. Bu hedeflere ulaşmak;

 • Müşteri memnuniyetinin ve potansiyelinin devamli arttirilmasi,
 • Ürünlerimizin ve süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi,
 • Çalışanlarımızın motivasyonlarını arttırarak tüm süreçlere katılımının sağlanması ve bireysel gelişimine katkıda bulunulması,  
 • Çalışma ortamının sürekli iyileştirerek daha güvenli hale getirilmesi, 
 • Çevreye duyarlı olunması 
 • İlgili yasal şartlar ve düzenlemelere uyulması,
 • Tedarikçilerimizin kalite seviyelerinin ve performanslarinin artirilmasi,
 • Teknoloji seviyemizin yükseltilerek  pazar payimizin arttirilmasi,
 • Raylı sistemlerde (ISO/TS 22163 ) projenin tüm ömrü boyunca müşteri gereksinimleri tatminin sağlanması, 

ile mümkündür.

Alpin Kimya. A.Ş.’in her ferdi kalite kontrol edilmez, üretilir mantığı ile ‘ kalite ’ yi bir yaşam tarzı olarak benimseyeceğini taahhüt eder.


 • Ürün gerçekleştirme süreçlerinde ürünlerin ve çalışanların güvenliği sağlamak,
 • Ürün gerçekleştirme süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum sağlamak,
 • Ürün ve proses güvenliğini sağlamak suretiyle müşteri istek ve beklentilerini güvence altına almak,
 • Tüm süreçlerde risk ve fırsatları ortaya çıkartmak ve değerlendirmek.